TTLV: Báo chí Cà Mau với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên

Thứ tư - 28/10/2020 04:44

1. Họ và tên học viên: Phan Bảo Dương              2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 20/3/1987.                                       4. Nơi sinh: Cà Mau.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Cà Mau với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số:8320101.01 (UD).

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Dương Văn Thắng – Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Kết quả khảo sát trên 3 cơ quan báo chí Cà Mau cho thấy, nội dung thông tin giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được lên kế hoạch cụ thể và có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Biên tập; những năm gần đây các cơ quan báo chí Cà Mau đều dành dung lượng tương đối phản ánh việc thông tin giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trên địa bàn tỉnh; các bài viết, phóng sự có sự tập trung khai thác đề tài nóng, hấp dẫn, mới mẻ, tránh đi theo lối mòn. Hình thức thông tin giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên đã có nhiều đổi mới, tạo được sự phong phú, hấp dẫn và ngày càng phù hợp với nhu cầu thông tin của thanh niên.

Tuy nhiên, qua khảo sát việc tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trên các cơ quan báo chí Cà Mau cho thấy vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi chưa có chuyên trang về thanh niên cho nên việc thông tin giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên thiếu tính thường xuyên, liên tục, hệ thống; những tin, bài, phóng sự có chất lượng vẫn còn ít; chưa có nhiều loạt bài mang tính chuyên sâu về việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, chỉ dừng lại các dạng tin, bài, phóng sự phản ảnh các phong trào hoặc nêu gương là chính, chủ yếu tuyên truyền theo các đợt cao điểm hoạt động của Đoàn thanh niên…. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình, ngành Giáo dục, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan báo chí về việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ trong việc định hướng, giáo dục cho thanh niên về sử dụng và tiếp nhận những ảnh hưởng từ truyền thông đại chúng; một bộ phận thanh niên giảm sút ý chí, niềm tin, có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn, gian khổ, sống ích kỷ, thực dụng, nặng về hưởng thụ, không quan tâm đến lợi ích tập thể, cộng đồng, tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật và tham gia các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra, thanh niên Cà Mau tiếp tục là đối tượng, mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ; cùng với đó, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, in-tơ-nét đã tác động to lớn đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Từ cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu đã được xác lập và qua kết quả khảo sát 3 cơ quan báo chí Cà Mau, cùng với những nhận định về thời cơ và thách thức đối với báo chí Cà Mau trong tình hình mới, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của báo chí Cà Mau đối với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên giai đoạn hiện nay. Trong đó coi trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý về báo chí; đổi mới nội dung, đa dạng hình thức và nâng cao chất lượng thông tin nhằm đáp ứng với nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của thanh niên; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên phụ trách mảng đề tài về thanh niên có trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò của thanh niên Cà Mau trong việc tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức, lối sống nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Có thể áp dụng vào công tác thông tin giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trên các cơ quan báo chí Cà Mau.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng nghiên cứu những vấn đề lớn hơn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phan Bao Duong                       2. Sex: Male.

3. Date of birth: March 20, 1987.                    4. Place of  birth: Ca Mau.

5. Admission decision number: 3617/2018/QD-XHNV.    Dated December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: Ca Mau Press with the ideal education of revolution, morality, lifestyle for young people.

8. Major: Applied journalism.                   9. Code: 8320101.01 (UD).

10. Supervisors: Dr. Duong Van Thang - Director of Ben Tre social insurance agency.

11. Summary of the findings of the thesis:

Survey results on 3 Ca Mau press agencies show that the content of educational information about revolutionary ideal, ethics, lifestyles for young people is specifically planned and interested in and directed by Ban Bien. practice; In recent years, Ca Mau press agencies have spent relatively large amounts of information reflecting the revolutionary ideals, ethics and lifestyles for young people in the province; Articles and reports have a focus on exploiting hot, attractive and new topics, avoiding following paths. The ideal form of educational information in the revolution, morality and lifestyle for young people has been reformed, creating a richness, attractive and increasingly suitable to the information needs of young people.

However, by surveying the participation in revolutionary ideal education, ethics and cultural lifestyles for young people in the Ca Mau press agencies, it still reveals many limitations and faces many difficulties. challenge. Ca Mau Newspaper and Dat Mui Photo Newspaper do not have a specialized page on youth, so the information on education about revolutionary ideals, ethics, cultural lifestyles for young people is regularity, continuity and systematic; quality news, articles and reports are still few; There are not many series of in-depth articles on the education of revolutionary ideals, morals and lifestyles for young people, just stopping news, articles, reports that reflect movements or set an example as the main and the main. weak propaganda according to the peak of activities of the Youth Union…. In addition, the coordination between families, the Education sector, socio-political organizations and press agencies on the education of revolutionary ideals, morals and lifestyles for young people is sometimes lacking. tight, inconsistent in orientation and education for young people on using and receiving influences from the mass media; A part of young people lose their will and beliefs, have faded away the revolutionary ideals, are afraid of difficulties, hardships, live selfishly, pragmatic, heavy on enjoyment, not interested in collective interests , community, the situation of youth violating the law and participating in social evils in the province still occurs, Ca Mau youth continues to be the object and target that the hostile forces focus on manipulating. drag, incite, divide; Along with that, the flip side of the modern media, especially on social networks, in-focus has had a great impact on the youth's awareness, ideology, and emotion and educational work. revolutionary ideas, ethics, lifestyles for young people.

                From the theoretical basis related to the established research issue and through the survey results of 3 Ca Mau press agencies, along with comments on opportunities and challenges for the Ca Mau press in the situation. Newly, the author boldly proposed some basic solutions to promote the role of the Ca Mau press in educating revolutionary ideals, morals and lifestyles for young people in the current period. In which, attaching importance to improving the effectiveness and efficiency of leadership and management of the press; renewing content, diversifying forms and improving the quality of information in order to meet the increasingly diverse and rich information needs of young people; building a contingent of reporters and editors in charge of youth topics with professional qualifications and political bravery to meet the requirements and tasks in the new situation; promoting the role of Ca Mau youth in self-study, self-cultivation of morality, lifestyle in order to fight to prevent and repel the deterioration of political ideology, ethics and lifestyle in a department youth today.

12. Practical applicability, if any: Can be applied to the revolutionary ideal educational information, ethics, lifestyle for youth in Ca Mau press agencies.

13. Further research directions, if any: Expand research on larger issues about the revolutionary ideal education, ethics, lifestyles for young people.

14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây