TTLV: Hôn nhân của người Công giáo tại giáo xứ Bình Hải, tỉnh Nam Định hiện nay

Chủ nhật - 27/10/2019 23:09

1. Họ và tên học viên: Vũ Văn Đạt

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/7/1989

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/2016/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập từ ngày 16 tháng 12 năm 2018 đến ngày 16 tháng 12 năm 2019.

7. Tên đề tài luận văn: Hôn nhân của người Công giáo tại giáo xứ Bình Hải, tỉnh Nam Định hiện nay

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60220309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Qua nghiên cứu thực tiễn tại giáo xứ Bình Hải, tỉnh Nam Định, luận văn làm rõ thực trạng hôn nhân Công giáo tại giáo xứ Bình Hải, trong đó tập trung chủ yếu vào việc chỉ ra và phân tích những khó khăn, thách thức đối với hôn nhân Công giáo tại giáo họ Bình Hải, tỉnh Nam Định trong bối cảnh hiện nay.

Trong bối cảnh hiện nay, hôn nhân Công giáo tại giáo xứ Bình Hải vẫn lưu giữ được những nét đẹp của hôn nhân Công giáo qua việc kết hợp những nghi lễ hôn nhân Công giáo với những nghi lễ hôn nhân truyền thống, cũng như duy trì tính bền vững của hôn nhân. Tuy nhiên, cùng với sự vận động, biến đổi của đời sống xã hội, hôn nhân Công giáo tại giáo xứ Bình Hải đã và đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đó là những khó khăn trong việc lãnh nhận bí tích Hôn phối; những thách thức của tình trạng sống thử và quan hệ trước hôn nhân; thách thức trong việc duy trì tính bền vững của hôn nhân Công giáo; thách thức trong vấn đề hôn nhân khác đạo. Những thách thức ngày càng gia tăng cho thấy hôn nhân Công giáo đã có sự biến đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nguyên nhân biến đổi là do sự ảnh hưởng của xã hội, những hệ quả của di dân, sự thay đổi nhận thức cá nhân và sự suy giảm vai trò của gia đình.

Trước sự biến đổi của hôn nhân Công giáo, vấn đề đặt ra là giáo hội và xã hội cần có thái độ và ứng xử phù hợp nhằm hạn chế những khó khăn thách thức, mặt khác cần có sự chuẩn bị trước những thách thức mới nảy sinh.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu về tôn giáo học, văn hóa học và các khoa học khác liên quan; cung cấp tư liệu cho cho sinh viên quan tâm tới vấn đề hôn nhân của người Công giáo Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- Vũ Văn Đạt (2017), “Đặc điểm đời sống văn hóa của người Công giáo ở Nam Định hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số 22, tr. 68-75.

- Vũ Văn Đạt (2018), “The challenges to interfaith marriage in Vietnam today”, in trong Culture - Educational - Professional work (Polish and Vietnamese Experiences), Zdzislaw Wolk, Cao Long Van (chủ biên), Đại học Zielona Gora, Ba Lan, tr. 227-233.

                                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Van Dat

2. Gender: Male

3. Date of birth: July 11, 1989

4. Place of birth: Nam Dinh

5. Student Recognition Decision No. 4295/2016 / QD-XHNV-SĐH, December 15, 2016 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: Extend the learning period from December 16, 2018 to December 16, 2019.

7. Official thesis title: Marriage of Catholics in Binh Hai parish, Nam Dinh province today

8. Major: Religious Studies; Code: 60220309

9. Scientific instructor: Assoc.Prof. Ph.D. Nguyen Quang Hung, Faculty of Philosophy, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the results of the thesis:

Through practical research in Binh Hai parish, Nam Dinh province, the thesis clarifies the current situation of Catholic marriage in Binh Hai parish, which focuses mainly on pointing out and analyzing difficulties and challenges. for Catholic marriages in Binh Hai parish, Nam Dinh province in the current context.

In this context, Catholic marriage in Binh Hai parish retains the beauty of Catholic marriage by combining Catholic marriage rituals with traditional marriage ceremonies, as well as ensuring preserve the sustainability of marriage. However, along with the movement and change of social life, Catholic marriage in Binh Hai parish has been facing many difficulties and challenges. These are difficulties in receiving the sacrament of Matrimony; challenges of cohabitation and pre-marital relations; the challenge of maintaining the sustainability of Catholic marriage; the challenge of interfaith marriage. The increasing challenges show that Catholic marriage has undergone a dramatic transformation in recent years. The cause of change is due to the influence of society, the consequences of migration, the change of personal awareness and the decline of the role of the family.

Before the change of Catholic marriage, the question is that the Church and society need appropriate attitudes and behaviors to limit challenges. Besides, there should be preparation for new challenges that arise.

11. Practical applicability: The dissertation can be used as a reference for the study of religion, culture and other related sciences; providing materials for students interested in marriage issues of Vietnamese Catholics.

12. Further research directions:

13. Published research works related to the thesis:

          - Vu Van Dat (2017), “Characteristics of cultural life of Catholics in Nam Dinh today”, Journal of Cultural Research, No. 22, p. 68-75.

          - Vu Van Dat (2018), “The challenges to interfaith marriage in Vietnam today”, in Culture - Educational - Professional work (Polish and Vietnamese Experiences), Zdzislaw Wolk, Cao Long Van (editor), University of Zielona Góra, Poland, p. 227-233.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây