TTLV: Mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ: Nghiên cứu trường hợp Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Chủ nhật - 27/10/2019 23:34

1. Họ và tên học viên: Đỗ Ngọc Hà            

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/10/1978

4. Nơi sinh: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: “Mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ: Nghiên cứu trường hợp Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh”

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn đã bám sát cơ sở lý luận báo chí học và đưa ra được cơ sở lý luận, thực tiễn, đồng thời phân tích, tổng hợp, luận giải vấn đề liên quan đến đề tài. Đó là nghiên cứu trường hợp Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh - một mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ.

- Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh từ 1/1/2019 trên các bình diện về tổ chức bộ máy, chế độ tài chính, đặc biệt là sản phẩm truyền thông của cơ quan truyền thông đa phương tiện này, bước đầu đánh giá thành công và hạn chế của mô hình cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước hoạt  động theo Quy hoạch Báo chí quốc gia.

-  Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu, tác giả luận văn đề xuất những khuyến nghị, giải pháp nhằm giúp cho Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh ngày một hoạt động chất lượng, hiệu quả.

- Luận văn là đề tài hết sức cần thiết để bổ sung cho các nguồn số liệu còn thiếu của các đề tài nghiên cứu trước đây, là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác giảng dạy báo chí trong nhà trường, làm tài liệu tham khảo cho sinh viên báo chí, gợi mở hướng nghiên cứu để tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí nói chung và tòa soạn báo chí địa phương nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng đối với các địa phương cấp tỉnh, các bộ, ban, ngành trong việc hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông để thành lập cơ quan báo chí đa phương tiện, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Từ kết quả nghiên cứu này, có thể tiếp tục triển khai hướng nghiên cứu sâu hơn về mô hình tòa soạn báo chí hội tụ khi hợp nhất các cơ quan báo chí truyền thông trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam .

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Bài báo khoa học “Mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ: Nghiên cứu trường hợp Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh” đăng trên Tạp chí Người làm báo.

                                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Do Ngoc Ha     

2. Sex: Male

3. Date of birth: October 26, 1978

4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV, Dated: May 19, 2017 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “Model of organization and operation of a press editorial office in the context of converged media: Case study of Quang Ninh Media Group”

8. Major: Journalism; Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Associate Professor. Dr. Dang Thi Thu Huong - Director of Institute of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis has closely followed the basis of academic journalism and provided a theoretical and practical basis, at the same time analyzing, synthesizing and interpreting issues related to the topic. It is a case study of Quang Ninh Media Group - an organization and operation model of a press editorial office in the context of converged communication.

- On the basis of systematizing the theoretical issues related to the topic, the dissertation investigates the actual situation of operation of Quang Ninh Media Group from January 1, 2019, in terms of organizational structure, financial regime, especially the media products of this multimedia agency, initially assessing the success and limitations of the first provincial-level model in the country operating under the National Press Planning.

- From theoretical basis and practical basis, the author of the thesis proposes recommendations and solutions to help Quang Ninh Media Group operate better and more effectively.

- The dissertation is a very necessary topic to supplement the missing data sources of previous research topics, a useful reference source for teaching journalism in schools, reference materials for journalism students, suggesting a research direction to continue developing and improving the quality of the organization and operation of the press editorial office in general and the local press editorial office in particular.

11. Practical applicability, if any: The research results are applicable to provinces, ministries, departments and branches in the consolidation of press and media agencies to establish multimedia press agencies acting as a converged editorial model.

12. Further research directions, if any: From the results of this research, it is possible to continue to conduct further research on the model of a converged press editorial office when incorporating media and press agencies under specific conditions in Vietnam.

13. Thesis-related publications: scientific article “Model of organization and operation of a press editorial office in the context of converged media: Case study of Quang Ninh Media Group” in The Journalist magazine.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây