TTLV: Lễ hội truyền thống đối với đời sống người dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay

Chủ nhật - 27/10/2019 23:58

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Mỹ Kim

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/5/1976

4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Lễ hội truyền thống đối với đời sống người dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay

8. Chuyên ngành:   Tôn giáo học                   Mã số: 60220309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          Trên cơ sở những khái quát chung về điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (trên một số khía cạnh cơ bản như hệ thống và phân loại, đặc trưng của lễ hội truyền thống, trình bày một số lễ hội tiêu biểu tương ứng với phân loại), luận văn đã chỉ ra vai trò của lễ hội truyền thống đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn cũng đã chỉ ra xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Luận văn đã đưa ra những đánh giá khách quan về công tác bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay trên cả hai mặt: thành tự và những vấn đề còn tồn tại. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

          Những kết quả của nghiên cứu trong các vấn đề: chỉ ra vai trò của lễ hội truyền thống với đời sống người dân, chỉ ra xu hướng biến đổi của lễ hội trong thời gian tới và các giải pháp đưa ra trong luận văn có thể ứng dụng vào thực tiễn huyện Đông Anh, trong lĩnh vực phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          - Các giá trị văn hóa của tôn giáo

          - Chuyên sâu về lễ hội trong tôn giáo

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

          Lê Thị Mỹ Kim (2019), Công tác quản lý lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay, Tạp chí Công tác Tôn giáo, tháng 10/2019.

                                                        INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi My Kim

2. Sex: Female

3. Date of birth: 02/5/1976

4. Place of birth: Thua Thien Hue

5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: Traditional festivals for the lives of people in Dong Anh district, Hanoi city today

8. Major: Religion studies;                      Code: 60220309

9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Oanh, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

10. Summary of thesis results:

Pursuant to the general overviews of traditional economic, social, cultural and festive conditions of Dong Anh district, Hanoi city (on some basic aspects such as system and classification, characteristics of traditional festivals, presentation of some typical festivals corresponding to the classification), the thesis pointed out the role of traditional festivals in the material and spiritual life of people in Dong Anh district, Hanoi city in the current period.

From the theoretical and practical basis, the thesis pointed out the changing trend of the traditional festivals of Dong Anh district, Hanoi city in the coming time.

The thesis gave an objective assessment of the conservation and promotion of the traditional festival values of Dong Anh district, Hanoi city in the current period on both sides: achievements and outstanding issues. From that , the thesis pointed out solutions to further improve the effectiveness of conservation, promoting the value of the traditional festivals of Dong Anh district, Hanoi city in the current period.

11. Practical applicability:

Results of the research in the issues: showing the role of traditional festivals with people’s lives, showing the changing trend of the festivals in the coming time and the solutions proposed in the thesis may apply in the practical life of Dong Anh district, in the field of promoting traditional cultural values for economic – social and cultural development.

12. Further research directions:

- Cultural values of religion

- Specializing in festivals in religion

13. Published works related to the thesis:

Le Thi My Kim (2019), Management of traditional festivals of Dong Anh district, Hanoi city today, Journal of Religious Affairs, October 2019.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây