TTLV: Tổ chức công tác văn phòng tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Thứ hai - 28/10/2019 00:02

1. Họ và tên học viên: Đào Thị Minh Huyền         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/02/1988

4. Nơi sinh: Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: Quyết định số 3379/2017/QĐ -XHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn:Tổ chức công tác văn phòng tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng”

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                      9. Mã số: 60340406

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thịnh Thành

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức công tác văn phòng

Trong chương này, chúng tôi sẽ tìm hiểu lý luận chung về tổ chức công tác văn phòng, khái niệm tổ chức công tác văn phòng và những khái niệm có liên quan; tìm hiểu về vai trò, nội dung và những quy định hiện hành về công tác văn phòng. Đây là chương có ý nghĩa quan trọng, vừa mang tính dẫn luận, vừa có ý nghĩa khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công tác văn phòng và đưa ra những tiền đề làm căn cứ so sánh với thực trạng tổ chức công tác văn phòng sẽ được phản ảnh ở Chương 2.

Chương 2: Tổ chức công tác văn phòng tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng

Chúng tôi khái quát về Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng với các nội dung như: Lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; giới thiệu về phòng Hành chính, Tổ chức và Xúc tiến Đầu tư nêu bật tính đặc thù về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Với những thông tin thu thập được, chúng tôi tập trung mô tả thực trạng tổ chức công tác văn phòng gồm tổ chức bộ máy và nhân sự văn phòng; tổ chức công tác tham mưu, tổng hợp; tổ chức hoạt động đối nội, đối ngoại và truyền thông; tổ chức công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức công tác hậu cần; tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác văn phòng. Trong đó, chúng tôi nêu rõ những điểm khác biệt về tổ chức công tác văn phòng của một đơn vị đặc thù.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức công tác văn phòng tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng

Dựa trên việc phân tích thực trạng ở Chương 2, trong chương này chúng tôi nêu ra những hạn chế và những nguyên nhân cơ bản làm xuất hiện những hạn chế của tổ chức công tác văn phòng tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó tác giả xây dựng các giải pháp một cách khoa học và hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức công tác văn phòng phục vụ tốt nhất cho hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Hải Phòng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            Kết quả nghiên cứu của đề tài được áp dụng vào tổ chức công tác văn phòng tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Hải Phòng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công tác văn phòng trong thời gian tới. Đồng thời, việc nghiên cứu tổ chức công tác văn phòng sẽ góp phần giúp cho các cơ quan, tổ chức của các tỉnh, thành đang điều chỉnh về cơ cấu tổ chức hay chuẩn bị thành lập theo mô hình đặc thù này có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để có thể tổ chức công tác văn phòng khoa học, hợp lý.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn

                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dao Thi Minh Huyen       

2. Sex: Female

3. Date of birth: February 24th, 1988

4. Place of birth: Hoa Dong - Thuy Nguyen - Hai Phong

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ -XHNV Dated December 19th 2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities Hanoi - Vietnam National University

6. Changes in academic process: None

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title:

Organizing office in Investment Promotion Center of the People's Committee of Hai Phong City” 

8. Major: Office Management                                           9. Code: 60340406

10. Supervisors: PhD. Nguyen Thinh Thanh

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis consists of three chapters with the following basic content:

Chapter 1: The theoretical basis of office work organization

In this chapterwe will examine the general reasoning of Office work organizationthe concept of organizing office work and related concepts;learn about the current roles, contentand regulations on office work. This is a chapter of significance, which has been cited as a meaningful position and the role of office work organization and to make recommendations as bases compared to the status of office work organization that will be reflected in Chapter 2.

Chapter 2: The organization of office work at the Investment Promotion Center of Hai Phong City

We outline the investment promotion center of Hai Phong City with such content as: History of formation and development, organizational structure, functions, duties and powers; Introduction to administrative offices, organizations and investment promotion highlighting the peculiarities of organizational structure and functions and tasks of the center. With the information we gather, we focus on describing the reality of the Office of the Organization including the organization of the Office and personnel;Organizing the work of staff, general; Organization of domestic, external and communications activities; Organize literary work, storage; Logistics organization; Organizing inspection and evaluation of office work in which we state the differences in the organization of the Office of a specific unit.

Chapter 3: Some solutions aimed at improving the effectiveness of office work in Hai Phong City Investment Promotion Center

Based on the analysis of the situation in Chapter 2, in this chapter we outline the limitations and the underlying causes of the limitations of the organization of office work at the Investment Promotion Center of Hai Phong City. On the basis of which the author builds solutions in a scientific and effective way to overcome the limitations, improve the quality, effective organization of office work best serve for the operation of the Investment promotion center of Hai Phong City.

12. Practical applicability, if any:

The results of research on the subject are applied to the Office of the investment promotion in Hai Phong City center contributes to improving the quality of activities of office work in the coming time. At the same time, the study of Office work organization will contribute to help the agencies, organizations of the provinces, to adjust the organizational structure or prepare to establish according to this specific model with the basis of theoretical and practical can organize scientific and reasonable office work.

13. Further research directions, if any

14. Thesis-related publications

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây