TTLV: Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về hoạt động Văn phòng tại Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Thứ tư - 13/11/2019 23:31

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Kim Phượng                         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30 tháng 4 năm 1976

4. Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Yên Bái

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về hoạt động Văn phòng tại Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                  Mã số: 60340406

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Vũ Thị Phụng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản như sau:

Chương 1. Cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng và tổ chức khoa học hoạt động văn phòng

Trong phạm vi chương 1 tác giả tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn phòng, quản trị văn phòng, tổ chức khoa học và chuẩn hóa hoạt động văn phòng; bên cạnh đó tác giả tập trung phân tích các loại quy chế, quy định cần có trong hoạt động văn phòng, tầm quan trọng và quy trình, phương pháp xây dựng các quy chế, quy định về hoạt động văn phòng, … Nội dung của chương này là cơ sở lý thuyết để tác giả tiến hành khảo sát thực tế ở chương 2.

Chương 2. Khảo sát, đánh giá các quy chế, quy định hiện có tại Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh)

Trong chương này tác giả tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng ban hành và tình hình thực hiện các quy chế, quy định hiện có; quy trình, phương pháp xây dựng quy chế, quy định của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó tác giả cũng tiến hành khảo sát tình hình thực hiện quy chế, quy định ở 02 Trung tâm sự nghiệp tương ứng trực thuộc Trung ương Đoàn để có sự so sánh và đánh giá khách quan.

Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về hoạt động Văn phòng tại Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh)

Trên cơ sở khảo sát thực trạng và tình hình thực hiện các quy chế, quy định hiện có, tác giả đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; quy trình ban hành và các biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống các văn bản đó.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài giúp lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) nói chung và lãnh đạo Văn phòng Trung tâm nói riêng nhận thức được tầm quan trọng của công cụ pháp lý “nội bộ” trong quản lý, điều hành và quản trị con người, công việc nói riêng và Trung tâm nói chung, đồng thời từng bước tham khảo và áp dụng vào thực tế để công tác quản lý, quản trị văn phòng ngày càng được hiệu quả và hiệu lực hơn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (dự kiến sẽ phát triển thành đề tài nghiên cấp cấp Bộ)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                   INFORMATION OF MASTER'S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Kim Phuong

2. Gender: Female

3. Date of birth: April 30, 1976

4. Place of birth: Yen Bai Province Hospital

5. Admission decision number: 3379/2017/QD-XHNV dated December 19, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in training process: No.

7. Official thesis title: Completing the rules and regulations on office operations system at the Center for Development of Science, Technology and Young Talents (under the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union)

8. Major: Office Administration; Code: 60340406

9. Scientific instructor: Assoc.Prof.Dr. Vu Thi Phung

10. Summary of the thesis results:

The thesis consists of 03 chapters with the following basic contents:

Chapter 1. Rationale on standardizing office activities and scientific organization for office activities

In the scope of Chapter 1, the author systematizes the theoretical basis of office, office administration, scientific organization and standardizes office activities; Besides, the author focuses on analyzing the types of rules and regulations needed in office activities, the importance and procedures, methods of building regulations, regulations on office activities, etc. Content of this chapter is the theoretical basis for the author to conduct field survey in chapter 2.

Chapter 2. Surveying and evaluating existing rules and regulations at the Center for Development of Science, Technology and Young Talents (under the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union)

In this chapter, the author focuses on surveying and assessing the actual situation of promulgation and the implementation of existing rules and regulations; processes and methods of formulating rules and regulations of the Center for Development of Science, Technology and Young Talents (under the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union). In addition, the author also conducted a survey of the implementation of rules and regulations in 02 corresponding career centers directly under the Central Committee of the Union to make an objective comparison and evaluation.

Chapter 3. Some solutions to complete the rules and regulations on office operations system at the Center for Development of Science, Technology and Young Talents (under the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union)

Based on the survey of the current situation and the implementation of existing regulations and regulations, the author proposes a number of solutions to perfect the system of rules and regulations; process of promulgation and measures to organize the effective implementation of such system of documents.

11. Practical applications ability:

The topic helps the leaders of the Center for Development of Science, Technology and Young Talents (the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union) in general and the leaders of Central Office in particular realize the importance of legal instruments "Internal" in management and administration of people, jobs in particular and the Center in general, and at the same time refer and apply in practice to the office management and administration be more effective and effective.

12. Further research directions: (expected to develop into a ministerial-level research project)

13. The published works related to the thesis: None

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây