TTLV: Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức công tác lễ tân văn phòng ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thứ năm - 12/09/2019 05:02

1. Họ và tên học viên: Vương Hoàng Oanh                                                              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15 tháng 04 năm 1974

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-KHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức công tác lễ tân văn phòng ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                  Mã số: 60340406

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Vũ Thị Phụng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản, gồm:

Chương 1. Lý thuyết chung về lễ tân và công tác lễ tân văn phòng

Trong chương này, luận văn làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến lễ tân, lễ tân văn phòng và công tác lễ tân; đồng thời phân tích nội dung, nhiệm vụ và ý nghĩa, vai trò của công tác lễ tân; chức trách của bộ phận lễ tân trong các cơ quan, tổ chức

Chương 2. Thực trạng công tác lễ tân tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nội dung chính của chương này tập trung khảo sát, đánh giá việc tổ chức, thực hiện công tác lễ tân tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), gồm các vấn đề cơ bản như: tổ chức bộ phận có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo về công tác lễ tân; tuyển dụng và bố trí, phân công công việc cho nhân viên lễ tân chuyên trách; quy định và thực hiện các nghi thức về đón, tiếp khách; các nghi thức lễ tân trong hội họp, sự kiện; các nghi thức lễ tân nội bộ…như tạo dựng hình ảnh cơ quan; phục vụ tại phòng làm việc của lãnh đạo; thực hiện, tổ chức và phực vụ hội họp, hội nghị hội thảo và công tác đón tiếp, đãi khách. Kết quả khảo sát được thực hiện thông qua việc quan sát, trải nghiệm thực tế và khảo sát bằng bảng hỏi xin ý kiến của một số đối tượng liên quan như sinh viên, giảng viên, cán bộ văn phòng, và các lãnh đạo phòng ban.    

 Chương 3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác lễ tân của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức công tác lễ tân tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bao gồm: xác định rõ trách nhiệm của Phòng Hành chính - Tổng hợp trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện công tác lễ tân của trường; bố trí và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên lễ tân chuyên trách; ban hành các quy định về công tác lễ tân; chỉnh sửa, bổ sung một số quy định về lễ tân không còn phù hợp.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Đề tài giúp lãnh đạo Trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp và các cơ quan, đơn vị, cán bộ, sinh viên trong Trường nhận thức được yêu cầu, nhiệm vụ và áp dụng các biện pháp tổ chức, quản lý công tác lễ tân theo đúng yêu cầu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cụ thể về công tác lễ tân tại Trường

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Bài viết : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công sở tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đăng trên Tạp chí Thanh Niên số 32/2019 (trang 26,27)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vuong Hoang Oanh                                               

2. Gender: Female

3. Date of birth: April 15th, 1974

4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 3379/QĐ-KHNV – Dated: December 19th, 2017

6. Official thesis title: Surveying, Evaluating and Proposing solutions of organizing Receiption Office Work at University of Social Sciences and Humanities.

7. Major: Office Management;                    8. Code: 60340406

9. Supervisor: Associate Professor. Doctor. Vu Thi Phung

10. Summary of the findings of the thesis:

The Master thesis includes 3 Chapters with the following:

Chapter 1. General theories of Reception and Reception Office Work

In this chapter, the master’s thesis clarifies the definition related to reception work; also analyzes contents, missions and significance, role of reception work in office or organization. 

Chapter 2. Actual Situation of Reception Work at University of Social Sciences and Humanities

The main content of this chapter focuses on surveying, evaluating the organization, implementing reception work at University of Social Sciences and Humanities (National University Hanoi). It includes the basic issues as: organizing the department which has advisory function and supports executive board in reception work; recrutiing and arranging, assigning work to responsible receptionist; regulating and implementing the ceremony of welcoming guests, reception etiquete in conferences, events,… such as creating the image of university; serving at leaders’ offices; doing, organizing and serving the meetings, conventions, conferences and reception work. Results of surveing are implemented by observing, experiencing the reality and questionnaire with asking opinions of some related people (Students, lecturors, servants and leaders of offices.     

Chapter 3. Some solutions for improving the effectiveness in reception work of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University

Based on survey and evaluating the actual situation, the master’s thesis proposes some solutions which aim to improve the effectiveness in organzing reception work at University of Social Sciences and Humanities, includes: clarifying the responsibility of Office for General Administration in organizing reception work at the university, arranging and training the responsible receptionist; promulgating the regulations of reception work; editing and adding some regulations about reception which are not suitable.

11. Practical applicability:

The Master’s Thesis can support the excutive board of University of Social Sciences and Humanities (Vietnam National University Hanoi), leaders of Office for General Administration and other faculties, servants, students to be aware of the requirements, missions and applying solutions and management in reception work as requirements.

12. Further research directions:

Continuing the research and proposing some specific solutions of reception work at university.

13. Thesis-related publications:

Some solutions for improving the effectiveness in implementing the workplace culture at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi, Thanhnien Megazine, No 32/2019 (page 26, 27).

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây