TTLV: Sự biến đổi đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới

Thứ ba - 02/06/2020 18:50

1. Họ và tên học viên:     NGUYỄN THỊ MẾN                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/11/1994

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 1765/2018/QĐ-XHNV Ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Sự biến đổi đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học ;                        Mã số: 8229001.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Thị Phượng – cán bộ Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về văn hóa, đời sống văn hóa, một vài nét về huyện Thường Tín, Hà Nội và đặc điểm đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín.

Thứ hai, phân tích thực trạng biến đổi của đời sống văn hóa cư dân nông thôn ở huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Đưa ra những hạn chế và biện pháp khắc phục những hạn chế trong đời sống văn hóa cư dân nông thôn huyện Thường Tín.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn làm rõ những biến đổi của đời sống văn hóa cư dân nông thôn ở huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, đưa ra những biện pháp nhằm xây dựng đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín hợp lý, đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Mặt khác, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, người nghiên cứu tiếp cận lĩnh vực về đời sống văn hóa.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sự biến đổi của đời sống văn hóa của cư dân nông thôn trên cả nước trong quá trình đổi mới, rút ra các giá trị và bài học kinh nghiệm đối với việc xây dựng đời sống văn hóa của cư dân nông thôn trong thời gian tới.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- Đinh Xuân Dũng (2005) “Xây dựng làng văn hóa ở đồng bằng Bắc bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

- Phạm Đức Dương (2005) “Văn hóa Việt Nam đi vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tạp chí Đông Nam Á.        

- Hồ Bá Thâm (2013) “Văn hóa xã hội thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, NXB Văn Hoá - Thông Tin.                                        

INFORMATION ON MASTER’THESIS

 

1. Full name:          NGUYEN THI MEN                                    2. Sex: Female

3. Date of birth:      02/11/1994

4. Place of birth:     Hanoi

5. Student Accreditation Decision No. 1765/2018 / QD-XHNV June 28, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: “The change of cultural life of rural residents in Thuong Tin district, Hanoi in the renovation cause

8. Major: Scientific socialism; Code: 8229001.02

9. Scientific instructor: Assoc.Prof.Dr. Ngo Thi Phuong - staff of Philosophy Department, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

10. Summary of the results of the thesis:

Firstly, systematize some theoretical content about culture, cultural life, some features of Thuong Tin district, Hanoi and characteristics of cultural life of rural residents in Thuong Tin district.

Secondly, analyze the changing situation of cultural life of rural residents in Thuong Tin district, Hanoi in the renovation cause. Introducing limitations and measures to overcome the limitations in the cultural life of rural residents in Thuong Tin district.

11. Practical applicability

The thesis clarifies the changes of cultural life of rural residents in Thuong Tin district, Hanoi in the renovation career. At the same time, propose measures to build the cultural life of rural residents in Thuong Tin district reasonably, meeting the requirements of the country's renewal cause.

On the other hand, the thesis can be a reference for students and researchers to access the field of cultural life.

12. Further research directions: Researching the change of cultural life of rural residents across the country in the process of innovation, drawing out values ​​and lessons learned for building a life culture of rural residents in the future

13. Published works related to the thesis:

- Dinh Xuan Dung (2005) "Building a cultural village in the Northern Delta in the industrialization and modernization period", National Political Publishing House, Hanoi.

- Pham Duc Duong (2005) "Vietnamese culture goes into the process of industrialization and modernization of the country", Southeast Asia Magazine.

- Ho Ba Tham (2013) "Social culture during industrialization and modernization", Culture and Information Publishing House.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây