TTLV: Nghiên cứu chất lượng thiết kế và thực hiện chương trình du lịch nội địa đến Nha Trang

Thứ năm - 04/06/2020 06:54

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Thắm              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/01/1977

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Gia hạn 12 tháng

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu chất lượng thiết kế và thực hiện chương trình du lịch nội địa đến Nha Trang.

8. Chuyên ngành: Du lịch học; Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Vinh, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

(Ghi từ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

          Đề tài “Nghiên cứu chất lượng thiết kế và thực hiện chương trình du lịch nội địa đến Nha Trang” đã đạt được kết quả mà mục tiêu đã đề ra:

          Một là: đề tài đã nghiên cứu và khái quát được một số vấn đề lý luận liên quan đến nội dung đề tài như là: các khái niệm về chương trình du lịch, đặc trưng của chương trình du lịch, phân loại chương trình du lịch.... để làm công cụ cho nâng cao chất lượng chương trình du lịch nội địa đến Nha Trang;

          Hai là: đề tài đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch nội địa ở Nha Trang, Khánh Hòa từ năm 2015-2019 qua đó đưa ra một số đánh giá và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng chương trình du lịch nội địa đến Nha Trang;    

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn về thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình du lịch nội địa đến Nha Trang sẽ  góp phần phát hiện những hạn chế vướng mắc và đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém để phát triển du lịch tại nơi này

          Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp lữ hành mà còn là tài liệu chuyên khảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành du lịch ở các cơ sở đào tạo của nước ta.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề nhằm phát triển du lịch nội địa đến Nha Trang – Khánh Hòa.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                                 INFORMATION ON MASTER THESIS

1. . Full name: Vũ Thị Thắm                      2. Gender: Female

3. Date of birth: 09/01/1977

4. Place of birth: Ha Noi

5. Decision of student recognition number: 1698/QD-XHNV dated on July 11, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in the training course: 12 months

7. Name of thesis: Research the quality of designing and implementing domestic tour to Nha Trang

8. Major: Tourism;       Code: 8810101

9. Scientific instructor: Dr.  Nguyen Quang Vinh, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

(Write from the scientific title, degree, full name and workplace)

10. Summarizing the results of the thesis:

(summarizing the results of the thesis, highlighting new results if any)

          Thesis Topic " Research the quality of designing and implementing domestic tour to Nha Trang” has achieved the results that the objectives mentioned:

          Firstly: Thesis Topic has researched and generically covered a number of matters relating to the subject matter such as: the concepts of tour, characteristics of tour, classification of tour.... to serve as a tool for improving the quality of domestic tour to Nha Trang;

          Secondly: the thesis has surveyed and researched on the actual situation of domestic tour activities in Nha Trang - Khanh Hoa from 2015-2019 to present, thereby giving some evaluation and proposing solutions to improve the quality of domestic tour to Nha Trang.

11. Practical Application Capabilities:

          From the results of practical research on the design and procced the implementation of the domestic tour to Nha Trang that will contribute to detecting the limitations of obstacles and propose solutions  to overcome  survival, weakness for tourism development in this place.

The  Thesis is a necessary reference not only for tourism management agencies, travel businesses but also a monograph for tourism teaching, learning and scientific research  on  the major of  tourism industry in our country's training facilities. 

12. Further research directions:

          Continue researching problems to develop domestic tourism to Nha Trang – Khanh Hoa.

13. Thesis- related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây