TTLV: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 12/05/2020 04:49

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hương Giang

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/7/1994

4. Nơi sinh: Thành phố Vinh - Nghệ An

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                           Mã số 60.31.02.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Đài Tiếng nói Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, luận văn đã góp phần làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng; đánh giá thực trạng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam từ năm 2016 đến nay; dự báo tình hình và đề xuất giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học và chuyên ngành Chính trị học về lĩnh vực báo chí; cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên và những người quan tâm đến lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đề tài đưa ra một số vấn đề tham chiếu cho Đảng ta trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống mà đặc biệt là vấn đề xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong bối cảnh, tình hình mới.

12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:

- “Vận dụng phong cách viết báo của Hồ Chí Minh cho đội ngũ những người làm báo hiện nay”, (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- “Giá trị lịch sử và tính thời sự bốn chữ “thật” về xây dựng đảng cầm quyền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: 50 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an - Học viện Chính trị CAND.

                                                                     INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Huong Giang

2. Sex: Female

3. Date of birth: July 17, 1994

4. Place of birth: Vinh city- Nghe An province

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV; Dated: December19, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Applying Ho Chi Minh's thought on revolutionary journalism to improving the political spirit and professional ethics of Vietnamese journalists today.

8. Major: Ho Chi Minh studies. Code: 60.31.02.04 

9. Scientific supervisor: Assoc.Prof.Dr Nguyen The Ky, Voice of VietNam  

10. Summary of the results of the thesis:

Summary of the results of the thesis: based on the content of Ho Chi Minh's thought on revolutionary journalism, the thesis has contributed to clarifying Ho Chi Minh's view on the political spirit and professional ethics of revolutionary journalists; assess the status of political spirit and professional ethics of Vietnamese journalists from 2016 to now; forecast the situation and propose solutions to apply Ho Chi Minh's thought on revolutionary journalism to improve the political spirit and professional ethics of Vietnamese journalists today.

11. Practical applicability:

The initial studies of the thesis can be used as references, research, teaching of Ho Chi Minh Studies and Politics in journalism; for journalists, reporters, editors and others who interested in the field. In addition, the thesis presents a number of reference issues for our Party in the field of political thought, ethical lifestyle, especially the issue of building political spirit and professional ethics of Vietnamese journalists in the new context, situation.

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis:

- “Applying Ho Chi Minh's journalism style to the current team of journalists”, (writing together), Proceedings of Scientific workshop: Ho Chi Minh Thought - the victory flag of the Vietnamese revolution, National University Publishing House, Ho Chi Minh.

 - “Historical and topical value of four “ real” words about building the ruling party in President Ho Chi Minh's Testament”, (in writing), Proceedings of Scientific Workshop: 50 years of People's Police study and implement the Testament of the President Ho Chi Minh, Ministry of Police - Political Academy of the People's police.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây