TTLA: Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai - 13/01/2020 03:26

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thu Giang  

2.  Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/10/1983.

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch theo tư tưởng Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học;                          Mã số: 60310204

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Phúc An, trường Đại Học Mỏ - Địa Chất

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Trên cơ sở các tài liệu liên quan đến tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, luận văn đã góp phần làm rõ những nội dung sau: phân tích những khái niệm có liên quan đến đề tài luận văn; hệ thống hóa những quan điểm của  Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc như giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; Giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa trong phong tục, tập quán, ngôn ngữ và các lễ hội truyền thống trong các di sản văn hóa, văn nghệ của dân tộc; Giữ gìn và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của dân tộc; Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và làm rõ những quan điểm mang tính định hướng của Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Luận văn đưa ra hệ thống những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là: Đảng và Nhà nước cần có cơ chế, chính sách phù hợp trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh; Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và phẩm chất; Tiến hành tìm kiếm, bổ sung các di sản văn hóa Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng công tác trùng tu, tôn tạo di tích; Tăng cường các nguồn vốn để thực hiện việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Trên cở sở những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc, luận văn đã bổ sung những luận cứ khoa học để có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

             Những kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần cung cấp cho Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hệ thống những những giải pháp thiết thực hiệu quả để có thể giữ gìn và bảo quản tốt hơn những di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

            “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc” (2018), Kỷ yếu hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, trường đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội.

“Một vài nét cơ bản trong văn hóa chính trị Hồ Chí Minh” (2019), Đặc san thông tin tư liệu số XXV tháng 05; ISSN: 2615-9147– Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

 

                                                            INFORMATION ON THE MASTER'S THESIS

1. Student’s Full Name: Nguyễn Thu Giang  

2.  Sex: Female

3. Date of birth: October 8th 1983

4. Place of Birth:  Hanoi

5. Number of the Decision on admitting student: 3379/QD-XHNV, Dec. 19, 2017 of the principal of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. The changes in the training process: No

7. Thesis title: Preserve and promote the national cultural heritage in Ho Chi Minh Vestige Quarter at the Chairman Palace in accordance with Ho Chi Minh Ideology

8. Study major: Ho Chi Minh Study;                   Subject code: 60310204

9. Scientific Instructor: PhD Tran Thi Phuc An, University of Mines and Geology

10. Summarizing the results of the thesis:

            On the basis of literature related to the Ho Chi Minh cultural ideology, Ho Chi Minh  ideology on preserving and promoting national cultural heritage, the thesis has contributed to the following contents: analyzing the concepts relevant to the thesis topic; systemizing Ho Chi Minh's perspectives on preserving and developing ethnic culture such as preserving and developing the ethnic cultural value; preserve and develop cultural values in customs, traditions, languages and traditional festivals in cultural arts and heritage of the nation; Preserve and sustain historical cultural relics of the nation; Preserve ethnic culture identity, collect the culture of humanity and clarify the oriented perspectives of Ho Chi Minh on preserving and promoting the value of ethnic culture.

The thesis preserve and promote the national cultural heritage in Ho Chi Minh Vestige Quarter at the Chairman Palace in accordance with Ho Chi Minh Ideology, as follows: The Party and the Government State should have the appropriate mechanisms and policies in preserving and promoting the cultural heritage of Ho Chi Minh; building capable and qualified staff; Conducting search and addition of the cultural heritage of Ho Chi Minh; Improve the quality of the renovation work, embellishment of relics; Strengthen the capital to carry out the preservation and promoting of Ho Chi Minh cultural heritage.

11. Practical Application Possibilities:

            On the basis of the theoretical and practical values of the Ho Chi Minh ideology on the preservation and development of ethnic culture, the thesis has added scientific arguments to be used as a reference in the process of professional research and teaching Ho Chi Minh Studies.

             The research results of dissertations contribute to the Ho Chi Minh's relic at the presidency of the system of effective practical solutions to be able to preserve and better preserve the cultural heritage of Ho Chi Minh.

12. Subsequent research directions: (If any)

13. The published works are related to dissertations:

            "Ho Chi Minh ideology on preserving and developing ethnic culture" (2018), Proceedings of the Conference on Political Science and military in the process of improving the quality of current university training, University of Mines and Geology, Hanoi.

"A few basic strokes in Ho Chi Minh's Political Culture" (2019), the information Journal No.  .XXV May; Issn: 2615-9147 – Ho Chi Minh Vestige Quarter at the Chairman Palace.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây