TTLV: Bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu

Thứ sáu - 27/09/2019 07:21

1. Họ và tên học viên: Hà Trung Hiền                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/09/1992

4. Nơi sinh: Đầm Hà – Huyện Đầm Hà – Tỉnh Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                  Mã số: 60310401

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Bầu không khí tâm lý là trạng thái tâm lý của xã hội của tập thể, phản ánh tính chất và mức độ thỏa mãn của giáo viên về ba mối quan hệ chủ yếu trong tập thể: Quan hệ theo “chiều dọc”, quan hệ theo “chiều ngang”, quan hệ với “tính chất công việc, điều kiện làm việc, điều kiện lương – thưởng, chế độ, chính sách..”.

      Thực trạng bầu không khí tâm lý tập thể xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – Viet-edu là lành mạnh. Kết quả này khẳng định giả thuyết nghiên cứu của đề tài.

Bầu không khí tâm lý thể hiện qua sự thỏa mãn của giáo viên đối với quan hệ theo chiều “dọc”  ( mối quan hệ với ban giám đốc) là lành mạnh. Trong mối quan hệ với giáo viên người lãnh đạo chưa thực sự sự gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của giáo viên. Tuy nhiên các giáo viên cơ bản thỏa mãn với phong cách lãnh đạo, phẩm chất uy tín của ban giám đốc.

Bầu không khí tâm lý thể hiện qua sự thỏa mãn của giáo viên  đối với quan hệ theo chiều “ngang” ( mối quan hệ với đồng nghiệp) là lành mạnh. Giáo viên  có sự giao tiếp, trao đổi thông tin, công viêc, chia sẻ, gần gũi, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như đời sống.

Bầu không khí thể hiện qua sự thỏa mãn của giáo viên với tính chất công việc, chế độ chính sách, lương – thưởng là không lành mạnh. Giáo viên  không thỏa mãn về cả điều kiện công việc, chế độ, chính sách, lương – thưởng.

Bầu không khí tâm lý phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản là: Yếu tố thuộc về tâm lý xã hội, yếu tố chủ quan, yếu tố thuộc về tâm lý cá nhân và yếu tố về điều kiện làm việc, lương -thưởng. Trong đó yếu tố thuộc về tâm lý xã hội, tâm lý cá nhân và  yếu tố khách quan ( thuộc về người lãnh đạo) góp phần tích cực cho sự phát triển bầu không khí tâm lý xã hội lành mạnh. Yếu tố về điều kiện làm việc, điều kiện vật chất lương- thưởng ảnh hưởng tiêu cực tới bầu không khí tâm lý xã hội. Trong đó yếu tố về điều kiện làm việc, lương -thưởng.. đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – Viet-edu.

Một số biện pháp để cải thiện bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam - Viet-edu gồm: Tăng thưởng, cải thiện mức lương hiện tại và điều kiện làm viêc. Thay đổi quy định, chế tài...Tăng cường sự quan tâm từ phía ban giám đốc đến các giáo viên.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Với những kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã cung cấp một bức tranh tổng quan về thực trạng bầu không khí tâm lý xã hội  cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến bầu không khí tâm lý tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam - Viet-edu. Từ đó đề xuất những biện pháp đẩy mạnh bầu không khí tâm lý xã hội , góp phần làm tăng hiệu quả và chất lượng làm việc tại Công ty.

 Ban giám đốc của Công ty sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất về thực trạng đang diễn ra, biết được nguyên nhân và có những biện pháp để có thể cải thiện  bầu không khí tâm lý xã hội trở nên lành mạnh hơn và chất lượng công việc được cải thiện hơn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Ha Trung Hien                              2. Sex: Female

3. Date of birth: September 17, 1992

4. Place of birth: Dam Ha – Dam Ha District – Quang Ninh Province

5. Admission decision number: 3379/2017/QD-XHNV-DT, dated December 19, 2017 of the Director of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Social and psychological atmosphere at Vietnam Education Joint Stock Company - Viet Edu.

8. Major: Psychology                     Code: 60310401

9. Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Huu Thu.

10. Summary of the findings of the thesis:

The psychological atmosphere is a psychological state of the society of a collective, reflecting the nature and satisfactory level of teachers regarding to three major relationships in a collective, including “vertical” relationship, “horizontal” relationship and relationship of “nature of works, working conditions, salary – reward conditions, regimes, policies etc.”.

Current status of the social and psychological atmosphere at Vietnam Education Joint Stock Company- Viet Edu is healthy. This result confirms the research hypothesis of this thesis.

Psychological atmosphere showing the teacher’s satisfaction to the “vertical” relationship” (relationship with the Board of Directors) is healthy. Leaders are not really close in the relationship with teachers, aspirations and desires of teachers are not intensively understanding. However, most teachers are basically satisfied with the leadership style and prestigious quality of the Board of Director. 

Psychological atmosphere presenting the teacher’s satisfaction to the “horizontal” relationship (relationship with colleagues) is healthy. Teachers have communications, information exchange, works, sharing, closeness, cooperation and assistance in both works and life.

The atmosphere expressing the teacher’s satisfaction to working natures, policies, salary – rewards is unhealthy. Teachers are dissatisfied with working condition, policies, regimes, salary – rewards.

Psychological atmosphere is subject to primary factors, including psychological factors, subjective factors and factors of personal psychology, working conditions, salary and rewards. In which, socio-psychological factors, personal psychology and objective factors (belonging to the leadership) contribute to the healthy development of social and psychological atmosphere. Factors of working conditions, material conditions, salary and rewards affect negatively the social and psychological atmosphere. In addition, factors of working conditions, salary and rewards play an important role in the establishment of social and psychological atmosphere at Vietnam - Viet Edu Education Joint Stock Company.

Some measures to improve the social and psychological atmosphere at Vietnam - Viet Edu Education Joint Stock Company consist of reward increment, enhancement of current salary and working conditions, changes of regulations, sanctions etc.  In addition, the interest from the Board of Directors to teachers should be also strengthened.

11. Practical applicability:

With results obtained from the process of theoretical and practical research, the thesis provides an overview of the current status of social and psychological atmosphere as well as factors affecting on the psychological atmosphere at Vietnam Education Joint Stock Company- Viet Edu. Since then proposing measures to promote the social and psychological atmosphere at the Company, contributing to increase the Company’s efficiency and working quality.

The Company’s Board of Directors shall have an overview of the current condition, understanding causes and applying measures to improve the social and psychological atmosphere to be more positive and working quality is enhanced effectively.

12. Further research directions:  No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây