TTLV: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa ở làng Đường Lâm – thị xã Sơn Tây trong giai đoạn hiện nay

Thứ năm - 22/10/2020 03:48

1. Họ và tên học viên: ĐOÀN THÙY DƯƠNG                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/12/1996                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa ở làng Đường Lâm – thị xã Sơn Tây trong giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học                  9. Mã số: 8229001.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Tạ Thị Vân Hà

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số quan niệm về văn hóa và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội

Thứ hai, làm rõ quan niệm về bản sắc văn hóa và tính tất yếu của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa

Thứ ba, nêu thực trạng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa ở làng Đường Lâm hiện nay và những hạn chế cần khắc phục của thực trạng đó

Thứ tư, đề xuất một số giải pháp đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa ở làng Đường Lâm trong giai đoạn hiện nay

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn góp phần thay đổi nhận thức của Đảng bộ và người dân làng Đường Lâm trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp và hạn chế những yếu tố tiêu cực nảy sinh trong quá trình biến đổi ở nơi đây. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho những vấn đề có liên quan đến đề tài, làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng các chủ trương, giải pháp góp phần phát huy giá trị văn hóa ở làng cổ Đường Lâm trong giai đoạn hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu giữ gìn và phát huy phát huy bản sắc văn hóa ở làng Đường Lâm – thị xã Sơn Tây trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: DOAN THUY DUONG           2. Sex: Female     

3. Date of birth: 08/12/1996                         4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated: 04/12/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Preserve and promote cultural identity in Duong Lam village – Son Tay town in the current period

8. Major: Science socialism                                   9. Code: 8229001.02

10. Supervisors: PhD. Ta Thi Van Ha

11. Summary of the findings of the thesis:

Firstly, systematize some concepts about culture and the role of culture for social development

Secondly, clarify the concept of cultural identity and the inevitability of preserving and promoting cultural identity

Third, state the current situation of preserving and promoting cultural identity in Duong Lam village and the limitations that need to be overcome of that situation

Fourth, propose a number of solutions for preserving and promoting cultural values in Duong Lam village in the current period

12. Practical applicability:

The thesis contributes to changing perceptions of the Party Committee and people of Duong Lam village in preserving good cultural values ​​and limiting negative factors that arise in the process of change here.

The research results of the thesis can be a reference for issues related to the topic, as a reference for the development of policies and solutions to promote cultural values ​​in the village. Duong Lam neck in the present period

13. Further research directions:

Research to preserve and promote cultural identity in Duong Lam village - Son Tay town in the period of international integration.

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây