TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Thứ năm - 22/10/2020 03:05

1. Họ và tên học viên:          NGUYỄN HOÀNG DỊU                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/09/1995

4. Nơi sinh: Bắc Kạn

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: CNXHKH; Mã số: 8229001.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Hằng – cán bộ Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học xây dựng  Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, luận văn khảo cứu các bài viết của Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục, các bài chuyên khảo, nghiên cứu của một số học giả về vấn đề nêu trên. Từ đó, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục, giáo dục đại học.

Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng việc thực hiện dân chủ trong giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, chỉ rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục của Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học nước ta hiện nay.

Thứ tư, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta giai đoạn thực hiện đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục, Luật giáo dục (sửa đổi, bổ sung) năm 2018 vừa qua.

Luận văn có thể làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo chỉ thị số 23 – CT/TW ngày 27 tháng 03 năm 2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu triết lý giáo dục của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước ta, đồng thời đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước ta hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                                      

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :            NGUYEN HOANG DIU              2. Sex: Female         

3. Date of birth: 05/09/1995                                        4. Place of  birth: Backan province          

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated: 04/12/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Ho Chi Minh’s thuoght about democracy in education and it’s implications for higher education in Vietnam today.

8. Major: Scientific socialism                                            9. Code: 8229001.02        

10. Supervisors: PhD. Vu Thi Hang – Lecturer of Faculty of Politycal Theory in National University of Civil Engineering

11. Summary of the findings of the thesis:

    Firstly, the thesis studies Ho Chi Minh's articles on democracy in education, monographs, and researches of some scholars on the above issue. Since then, clarify Ho Chi Minh's thoughts on democracy in education.

Second, analyze and evaluate the current situation of implementing democracy in education according to Ho Chi Minh's thought in Vietnamese universities today.

Third, clearly indicate the application of Ho Chi Minh's ideology on democracy in the education of the Party and State in the construction of the current strategy for higher education development in our country.

Fourth, propose a number of solution to improve the imlementation of democracy in higher education according to Ho Chi Minh’s thought in our country today.

12. Practical applicability:

 The thesis proposes a number of solutions to improve the implementation of democracy in higher education according to Ho Chi Minh's thought in our country in the period of comprehensive and fundamental innovation, the Education Law (amendment , additional) last 2018

The thesis can be researched, teaching and learning materials according to Ho Chi Minh's thought, according to Directive No. 23 - CT / TW dated March 27, 2003 of the Party Central Secretariat on promoting research, propagate and educate Ho Chi Minh ideology in the current period.

13. Further research directions:

Study Ho Chi Minh's educational philosophy and its significance for the fundamental and comprehensive renovation of our education, at the same time proposing a number of solutions that contribute to improving the quality of education in our country today.

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây