TTLV: Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K

Thứ ba - 01/10/2019 21:54

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Minh Huệ                                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:13 tháng 01 năm 1978

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2017 số: 3379/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K.

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                Mã số: 60.34.04.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Đức Thuận, Trưởng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản, gồm:

Chương 1. Cơ sở pháp lý và lý luận về tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại BV K

Trong chương 1 này, chúng tôi trình bày cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận về tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K. Các nội dung cơ bản được trình bày và phân tích là khối lượng, nội dung, thành phần và ý nghĩa của tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của Bệnh viện K; trách nhiệm, nguyên tắc và nội dung về tổ chức, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Bệnh viện K.

Chương 2. Thực trạng tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K

Trong chương 2, chúng tôi tập trung đi vào mô tả, đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K với các nội dung cơ bản như: Chủ trương của lãnh đạo Bệnh viện K đối với việc tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu; Công tác xây dựng, ban hành, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định; Phân công bố trí cán bộ; Tổ chức nghiệp vụ quản lý hồ sơ, tài liệu; Ứng dụng KHCN vào công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; Tổ chức đào tạo cán bộ và công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực lưu trữ của Bệnh viện K.

Chương 3. Giải pháp để tổ chức quản lý hiệu quả hồ sơ, tài liệu tại Bệnh viện K

Từ những nhận định, phân tích ở chương 2, Chương 3 của Luận văn đề xuất một số giải pháp cụ thể trong tổ chức, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Bệnh viện K như sau: thứ nhất là, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, CBNV trong Bệnh viện về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; hai là, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ; ba là, chú trọng hơn nữa việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự chuyên trách về lưu trữ; bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào công tác văn thư lưu trữ; năm là, xây dựng quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu để thống nhất về nghiệp vụ; sáu là, đổi mới các nghiệp vụ có liên quan đến công tác quản lý hồ sơ, tài liệu

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài là sản phẩm có thể được tham khảo cho các cấp quản lý ở Bệnh viện K vận dụng để tổ chức, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong toàn Bệnh viện K cũng như một số Bệnh viện tuyến TW khác. Đề tài này cũng góp phần củng cố thêm về cơ sở lý luận về tổ chức, quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện, cung cấp một số thông tin hữu ích cho sinh viên, học viên hoặc các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về tổ chức, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của khối Bệnh viện.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Nghiên cứu về tổ chức quản lý khối tài liệu hồ sơ bệnh án hình thành trong Bệnh viện K; Nghiên cứu về tổ chức quản lý tài liệu của các Bệnh viện tuyến TW; Xây dựng mô hình tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Bệnh viện K…

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Tran Thi Minh Hue                        2. Gender: Female

3. Date of birth: 13th January, 1978                      4. Place of birth: Hung Yen

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XNHNV    Dated: 19/12/2017

6. Official thesis title:

7. Major: Office Management                               8. Code: 60.34.04.06

9. Supervisors: Associate Professor – Doctor – Dao Duc Thuan – University of Social Sciences and Humanities – Hanoi - Vietnam National University

10. Summary of the findings of the thesis:

The Master’s thesis includes 3 chapters with the following:

Chapter 1. The Legal foundation and Theoretical basis of managing documents, archives at National Cancer Hospital

In the first chapter, we will present the legal foundation and theoretical basis of managing documents, archives at National Cancer Hospital. All the presented and analysed contents are mass, content, component and meaning of archives which were formed in the operation of National Cancer Hospital; responsibility, principle and content of organizing, documents - archives managing of National Cancer Hospital.

Chapter 2. The actual situation of managing documents, archives at National Cancer Hospital

In the second chapter, we focus on describng, evaluating the actual situation of organizing, managing documents and archives at National Cancer Hospital with the following: The advocate of excutive board of National Cancer Hospital towards managing documents, archives; promulgating, conducting to implement the regulatory documents; assigning servants; organizing the managing documents, archives; applying science and technology in managing documents, archives; training servants and organzing the emulation and rewards in the field of archives of National Cancer Hospital.

Chapter 3. Solutions for efficient managing documents, archives at National Cancer Hospital

As analysis in Chapter 2, the Chapter 3 of Master’s Thesis proposes some particular solutions in organizing, managing documents, archives of National Cancer Hospital with the following: first, enhancing the cognition of excutive board, servants of National Cancer Hostpital in managing documents, archives; second, completing the system of regulatory documents in speciality and profession of archiving; third, concerning on organizing and assigning people who have the ability of archiving; fourth, enhancing in investing facilities and applying the achivements of science and technology in archiving; fifth, creating the process of managing documents, archives to unify the professional competence; sixth, changing the professional competence  which relates to managing documents, archives.

11. Practical applicability, if any:

The Master’s thesis can be used for consulting different level of management of National Cancer Hospital to apply in managing documents, archives in National Cancer Hospital itself as well as some other National Hospitals. It also contributes to strengthen the legal foundation of organizing and managing documents, archives which were formed in the operation of National Cancer Hospital, supplying some information for undergraduate students and graduate students or even researchers to do research on organizng and managing documents, archives of Groups of Hospitals.

12. Further research directions, if any:

Research on organizing and managing the amount of medical profiles which were made in National Cancer Hospital; Research on managing the amount of documents of National Hospitals; Constructing the model of organizing and managing the documents, archives which were formed in the operation of National Cancer Hospital.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây